Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju.

Predmet prodaje je les na zemljišču parc. št. 887,k.o. Sopote, ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče, v vrsti in obsegu, kot je odkazan z Odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves, Krajevna enota Rogaška Slatina, št. 3408-09-2404-A095/23-1, z dne 13. 03. 2023.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko v času prodaje kontaktirate občino na e-naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, ali na telefon 03 818 27 80.

 

Priloge: