Javno naznanilo: Dopolnjeni osnutek OPPN za razgledni stolp na Rudnici

Župan Občine Podčetrtek objavlja naslednje javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN za razgledni stolp na Rudnici:

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razgledni stolp na Rudnici.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za razgledni stolp na Rudnici bo potekala od 29. 6. 2018 do 28. 7. 2018 v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Ogled gradiva bo možen v času uradnih ur občinske uprave.

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za razgledni stolp na Rudnici bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo 11. 7. 2018 s pričetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN za razgledni stolp na Rudnici. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v obliki zapisa v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve, pisno po pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo.obcina@podcetrtek.si (z oznako: »Javna razgrnitev OPPN za razgledni stolp na Rudnici – pripombe in predlogi«). Rok za posredovanje pripomb in predlogov k razgrnjenemu gradivu poteče z zadnjim dnem javne razgrnitve .

Priloge: