Javno naročilo: Izvedba povezovalne ceste in ukinitev nivojskega prehoda AK 42+186 Podčetrtek 3

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 01. 08. 2022 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: IZVEDBA POVEZOVALNE CESTE IN UKINITEV NIVOJSKEGA PREHODA AK 42+176 PODČETRTEK 3

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 18. 08. 2022 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično, dne 18. 08. 2022 ob 12:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Priloge: