Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Podčetrtek, dne 20. oktobra 2021, opravil razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 in sprejel sklep, da daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do 15. 11. 2021.

V skladu z 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018 – UPB) je predlog proračuna v javni razpravi, do vključno 15. 11. 2021. Do tega datuma je možno podati pisne pripombe k predlogu proračuna, ki se naslovijo na župana.

V petnajstih dneh po preteku roka za javno razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 v drugi obravnavi.

V času javne razprave je vpogled v predlog proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Podčetrtek: www.podcetrtek.eu in sedežu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.

 

Prilogi: