Izgradnja TIC Podčetrtek, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ustanovljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. Za oddajo naročila se v skladu s 30.a členom ZJN-2 izvede javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Skladno z drugim odstavkom 30.a člena ZJN-2 naročnik v postopek oddaje vključuje tudi pogajanja. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih del javno naročilo odda prvotnemu izvajalcu, če bodo za to izpolnjeni pogoji 29. člena ZJN-2. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 22.08.2014 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen. Ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 8), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22.08.2014 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Predstavniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji, imenovani s strani naročnika, s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki in prokuristi. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, končna ponudbena cena). O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi ponudniki po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPIS DEL

SKICE