Izgradnja kanalskega kolektorja s ČN v Sedlarjevem

Na Portalu javnih naročil z dne 18. 12. 2013, pod št. JN15957/2013, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN. Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5). Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del.

PREDVIDENI ROK IZVEDBE:
Pričetek del: maj 2014
Zaključek del: avgust 2014

Ponudbe, naslovljene na Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, morajo prispeti na naslov ali biti vročene v tajništvo do 24. 01. 2014, do 12.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 01. 2014, ob 13.00 uri, na naslovu Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v sejni sobi, I. nadstropje).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPISI DEL

TEHNIČNO POROČILO

SKICE