Projekt: Center za promocijo vin, kulture in turizma

Akronim: Banovina

Banovina-Logo

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA
AKRONIM: BANOVINA

banovina

Vodilni partner:

 • OBČINA PODČETRTEK

Partnerji:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ
 • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VIRŠTANJ-KOZJANSKO

 

Projekt je sofinanciran iz 3. Javnega poziva za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije »Center za promocijo vin, kulture in turizma«, akronim: Banovina, kandidira za pridobitev sofinanciranja na 3. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Obsotelje in Kozjansko se ponaša s sedemstoletno vinsko tradicijo, saj so prvi vinogradniki omenjeni že v listini nemškega viteškega reda leta 1236. S trto in vinom pa ni tesno povezan le 1.500 hektarjev obsežen vinorodni podokoliš Šmarje-Virštanj, ampak tudi mreža vinskih cest, kulturno-umetniška dediščina, kultura prehrane, zabave in prostega časa, medsebojnih človeških odnosov in kultura bivanja teh krajev nasploh.
Območje LAS Obsotelje in Kozjansko že od nekdaj slovi po odlični in raznovrstni kulinariki, predvsem pa po odličnih vinih in vinski tradiciji. Vinska kultura in tradicija sta zelo pomemben del kulture območja LAS Obsotelje in Kozjansko. Partnerji v projektu so ocenili, da je potrebno to bogato kulturo in dediščino ohranjati ter za to zagotoviti tudi ustrezne infrastrukturne pogoje in vključevanje različnih ciljnih skupin za prenos znanj in dobrih praks, zato so se odločili za prijavo operacije z akronimom Banovina. Z operacijo želijo zagotoviti spoštovanje vinarske in vinogradniške tradicije območja LAS ter tako dvigniti raven vinske kulture.
Z investicijskimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine (nepremično dediščino EŠD 30312) v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev/vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Investitor želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.
Kletna prostora se preuredi v vinsko klet in vinoteko. Oba prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem).
Jedro investicijske ureditve bodo kletni prostori in potrebna gradbeno obrtniška dela na objektu, medtem ko se nadstropje zaenkrat uredi kot promocijski / večnamenski prostor, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) pa se uredi s pomočjo drugih virov.
Nadstropje se tako uredi v osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja. V naslednjem koraku se lahko v nadstropju uredi sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana, ki bo investicijsko ločena od vlaganj na tem razpisu, trenutno urejena predavalnica bo s spremljajočimi pripravljalnimi in sanitarnimi prostori namenjena manjšim skupinam obiskovalcev za individualni pristop, kot tudi nekoliko večjim skupinam do 30 oseb. V času izvajanja operacije bomo v njej razstavili dela učencev OŠ Podčetrtek, ki jih bodo izdelali na izvedenem likovnem natečaju.
V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni, posebno pozornost pa bodo v operaciji namenili tudi ranljivim ciljnim skupinam: mladim (izvedba likovnega natečaja v OŠ Podčetrtek) ter starejšim in brezposelnim (obe ciljni skupini imata velik potencial za vključevanje v oblikovanje nove storitve/produkta, zato bomo zanje izvedli pet tematskih delavnic »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«).
Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih), vzpostavila nove trženjske kanale (prodaja lokalnih vin na spletu) ter povečala prepoznavnost turističnega območja. Z izvedbo operacije bomo prispevali k izboljšanju narave, okolja in spodbujali rabo endogenih potencialov ter revitalizirali degradiran objekt kulturne dediščine, objekt Banovine in mu dodali nove vsebine.

Cilji operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma so:

 • razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
 • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta ter vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
 • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic za brezposelne in starejše, organizacija likovnega natečaja na temo vino-kultura-turizem)
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja), ki bo delovalo po preteku operacije, saj bo na ta način zagotovljena trajnost operacije ter storitev in produktov, ki bodo v njej vzpostavljeni.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • vzpostavitev novega turističnega produkta in revitalizacija kulturne dediščine: Center za promocijo vin, kulture in turizma,
 • vzpostavitev novega trženjskega kanala, prodajne spletne strani za skupno promocijo in trženja lokalnih produktov,
 • izvedene (6) aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Povezave spletnih mest:
* povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
* povezavo na spletno stran PRP 2014–2020 https://skp.si/
* povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko http://www.las-ok.si/

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA AKRONIM: BANOVINA