Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

evropa-investira

Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri”

Vodilni partner:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK

Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP

– Cilji projekta

Ureditev spletne strani bo po najnovejših trendih, da bodo vzpostavljeni pogoji za spletno promocijo. S tem želimo dvigniti zadovoljstvo lokalnega turističnega gospodarstva ter gostov, ki obiščejo našo destinacijo. Povečati želimo prodajo izdelkov in storitev skozi prodajo doživljajskih paketov, ki bodo gostu ponujeni ali si jih bo lahko sestavil sam. V ponudbo želimo vključiti vse ponudnike iz Občine Podčetrtek in Občine Kozje.

– Pričakovani rezultati aktivnosti

– Zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe
– Booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih
– Spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov
– Prevod spletne strani v več jezikov
– Vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta

– Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vzpostavitev spletne strani
 2. Projektno vodenje
 3. Pridobivanje informacij o turistični ponudbi

– Povzetek

KRATEK POVZETEK OPERACIJE

Večina turističnih storitev na območju LTO Podčetrtek je usmerjena k prodaji večjim skupinam (avtobusi). Razlog za to je, da jim turistična dejavnost ni primarna dejavnost, ki bi jim prinašala večino sredstev za preživetje. Posledica te situacije je, da gostje, ki pridejo na našo destinacijo večkrat naletijo na zaprta vrata turistične kmetije, kulturne znamenitosti, zidanice,… S tem zgubljamo/jo denar in ne dosežemo svojih turističnih potencialov.

Večje turistične destinacije ponujajo na spletni straneh t.i. turistične aranžmaje s katerimi ciljajo na individualne goste. Naš cilj je prodaja turističnih izdelkov in storitev preko spleta individualnim gostom, kar bi manjšim ponudnikom omogočilo, da zajamejo tudi ta segment. V ta namen bi vzpostavili novo spletno stran in spletno trgovino s turističnim paketi, izdelki in storitvami. Ker je LTO Podčetrtek receptivna turistična agencija ima vse pogoje za takšen način trženja.

 

PRIMER POTEKA: Individualni gost preko spleta kupi paket, ki vključuje degustacijo vina z narezkom za 2 osebi in se najavi pri ponudniku, ki ta paket ponuja. Turistični ponudnik je obveščen o prihodu gosta in se nanj pripravi, ga postreže in proda. Ponudnik je zaradi tega postal manj odvisen od velikih skupin, ki pridejo z avtobusi in je lahko postregel individualne goste.

 

GLAVNI IZZIVI:

– Dodatna turistična ponudba se ne razvija in stagnira. Lokalni ponudniki so se usmerili k prodaji skupinam (avtobusom), saj je to lažje. Individualni gostje prihajajo samo k večjim turističnim ponudnikom, ki sprejemajo individualne goste in imajo odpiralni čas. Gostje ne doživijo nič novega in počasi postaja trg zasičen. Izziv je kako manjšim turističnim ponudnikom omogočiti prihode individualnih gostov, kljub nerednemu odpiralnemu času.

– Kako urediti spletno stran, da bo za goste zanimiva in bo zagotavljala kvalitetne informacije, možnosti rezervacije in možnosti nakupa doživetij.

 

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

 


UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

evropa-investira

 

operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.  Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

 Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

 Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00  EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

emina-pot

 

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

 


 

evropa-investira

PROJEKTI: