POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA

Projekt: Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP)

Vključeni partnerji:

Opis projekta:

Na območju Kozjanskega parka glive predstavljajo pomemben del narave, ki pa je ogrožen predvsem zaradi nepravilnega nabiralništva, namernega uničevanja, vplivov gozdarske tehnologije pri sečnji gozdov, vplivov agrotehničnih ukrepov, gnojenja z dušikovimi spojinami in fragmentacije večjih gozdnih kompleksov. S projektom želimo ciljne skupine izobraževati o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete,  izobraževati o pravilnem nabiranju gliv, o gojenju gob za lastne potrebe  oz. prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na zavarovanem območju. Vzpostavili bomo Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek, izdelali zloženko za pot,  postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni. Projekt pa v prvi vrsti podpira varstvo okolja in ohranjanje narave.

Aktivnosti projekta:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija in obveščanje javnosti,
 • izvedba 5 delavnic o glivah v občinah: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Kozje,
 • priprava in postavitev razstave o gobah na gradu Podsreda,
 • vzpostavitev Gobarske učne poti, izdelava promocijske zloženke.

Cilji projekta:

 • ustrezna interpretacija obsežnih podatkov o glivah na območju LAS Obsotelje in Kozjansko,
 • vzpostavljena nova turistična infrastruktura v naravnem okolju,
 • krepitev zavesti o pomenu gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja.

Rezultati projekta:

 • gobarska učna pot
 • razstava o gobah na gradu Podsreda
 • 5 izobraževalnih delavnic o glivah
 • zloženka v slovenskem in angleškem jeziku o Gobarski učni poti

Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Vrednost projekta: 11.888,27 EUR

Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 8.963,24 EUR

Več informacij o programu podeželja najdete na:

Center za promocijo vin, kulture in turizma
Akromin: Banovina

Banovina-Logo

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA
AKRONIM: BANOVINA

banovina

Vodilni partner:

 • OBČINA PODČETRTEK

Partnerji:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ
 • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VIRŠTANJ-KOZJANSKO

 

Projekt je sofinanciran iz 3. Javnega poziva za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj operacije »Center za promocijo vin, kulture in turizma«, akronim: Banovina, kandidira za pridobitev sofinanciranja na 3. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo. Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave ter Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Obsotelje in Kozjansko se ponaša s sedemstoletno vinsko tradicijo, saj so prvi vinogradniki omenjeni že v listini nemškega viteškega reda leta 1236. S trto in vinom pa ni tesno povezan le 1.500 hektarjev obsežen vinorodni podokoliš Šmarje-Virštanj, ampak tudi mreža vinskih cest, kulturno-umetniška dediščina, kultura prehrane, zabave in prostega časa, medsebojnih človeških odnosov in kultura bivanja teh krajev nasploh.
Območje LAS Obsotelje in Kozjansko že od nekdaj slovi po odlični in raznovrstni kulinariki, predvsem pa po odličnih vinih in vinski tradiciji. Vinska kultura in tradicija sta zelo pomemben del kulture območja LAS Obsotelje in Kozjansko. Partnerji v projektu so ocenili, da je potrebno to bogato kulturo in dediščino ohranjati ter za to zagotoviti tudi ustrezne infrastrukturne pogoje in vključevanje različnih ciljnih skupin za prenos znanj in dobrih praks, zato so se odločili za prijavo operacije z akronimom Banovina. Z operacijo želijo zagotoviti spoštovanje vinarske in vinogradniške tradicije območja LAS ter tako dvigniti raven vinske kulture.
Z investicijskimi vlaganji bo Občina Podčetrtek preuredila stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine (nepremično dediščino EŠD 30312) v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Na območju namreč trenutno še ni ustrezne infrastrukture, ki bi lahko združila ponudbo lokalnih vinarjev/vinogradnikov, kulture območja ter vzpostavila pogoje za turistično trženje ponudbe na enem mestu. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju. Investitor želi stavbo preurediti v dva ločena sklopa, ki lahko delujeta neodvisno drug od drugega ali pa se dopolnjujeta.
Kletna prostora se preuredi v vinsko klet in vinoteko. Oba prostora sta namenjena predstavitvi in degustaciji vin. Vinoteka je hkrati tudi prodajalna vin in drugih lokalnih izdelkov. Gre za ambientalno bogata prostora, ki pristno povezujeta izdelek (vino) s prostorom (vinsko kletjo) in krajem (Virštanjem).
Jedro investicijske ureditve bodo kletni prostori in potrebna gradbeno obrtniška dela na objektu, medtem ko se nadstropje zaenkrat uredi kot promocijski / večnamenski prostor, končna vsebina (sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana) pa se uredi s pomočjo drugih virov.
Nadstropje se tako uredi v osrednji promocijski oziroma večnamenski prostor, ki podpira predstavitveno dejavnost kleti in nudi tudi druge možnosti koriščenja. V naslednjem koraku se lahko v nadstropju uredi sodobna elektronsko in tehnološko multimedijsko opremljena dvorana, ki bo investicijsko ločena od vlaganj na tem razpisu, trenutno urejena predavalnica bo s spremljajočimi pripravljalnimi in sanitarnimi prostori namenjena manjšim skupinam obiskovalcev za individualni pristop, kot tudi nekoliko večjim skupinam do 30 oseb. V času izvajanja operacije bomo v njej razstavili dela učencev OŠ Podčetrtek, ki jih bodo izdelali na izvedenem likovnem natečaju.
V operaciji je predvidena tudi inovativna vzpostavitev spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni, posebno pozornost pa bodo v operaciji namenili tudi ranljivim ciljnim skupinam: mladim (izvedba likovnega natečaja v OŠ Podčetrtek) ter starejšim in brezposelnim (obe ciljni skupini imata velik potencial za vključevanje v oblikovanje nove storitve/produkta, zato bomo zanje izvedli pet tematskih delavnic »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«).
Operacija bo omogočala interpretacijo kulturne in gastronomske dediščine, omogočila razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih), vzpostavila nove trženjske kanale (prodaja lokalnih vin na spletu) ter povečala prepoznavnost turističnega območja. Z izvedbo operacije bomo prispevali k izboljšanju narave, okolja in spodbujali rabo endogenih potencialov ter revitalizirali degradiran objekt kulturne dediščine, objekt Banovine in mu dodali nove vsebine.

Cilji operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma so:

 • razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
 • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta ter vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
 • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic za brezposelne in starejše, organizacija likovnega natečaja na temo vino-kultura-turizem)
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja), ki bo delovalo po preteku operacije, saj bo na ta način zagotovljena trajnost operacije ter storitev in produktov, ki bodo v njej vzpostavljeni.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • vzpostavitev novega turističnega produkta in revitalizacija kulturne dediščine: Center za promocijo vin, kulture in turizma,
 • vzpostavitev novega trženjskega kanala, prodajne spletne strani za skupno promocijo in trženja lokalnih produktov,
 • izvedene (6) aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

Povezave spletnih mest:
* povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
* povezavo na spletno stran PRP 2014–2020 https://skp.si/
* povezava na spletno stran LAS Obsotelje in Kozjansko http://www.las-ok.si/

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA AKRONIM: BANOVINA

 


Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

evropa-investira

Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri”

Vodilni partner:

 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK

Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP

– Cilji projekta

Ureditev spletne strani bo po najnovejših trendih, da bodo vzpostavljeni pogoji za spletno promocijo. S tem želimo dvigniti zadovoljstvo lokalnega turističnega gospodarstva ter gostov, ki obiščejo našo destinacijo. Povečati želimo prodajo izdelkov in storitev skozi prodajo doživljajskih paketov, ki bodo gostu ponujeni ali si jih bo lahko sestavil sam. V ponudbo želimo vključiti vse ponudnike iz Občine Podčetrtek in Občine Kozje.

– Pričakovani rezultati aktivnosti

– Zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe
– Booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih
– Spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov
– Prevod spletne strani v več jezikov
– Vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta

– Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vzpostavitev spletne strani
 2. Projektno vodenje
 3. Pridobivanje informacij o turistični ponudbi

– Povzetek

KRATEK POVZETEK OPERACIJE

Večina turističnih storitev na območju LTO Podčetrtek je usmerjena k prodaji večjim skupinam (avtobusi). Razlog za to je, da jim turistična dejavnost ni primarna dejavnost, ki bi jim prinašala večino sredstev za preživetje. Posledica te situacije je, da gostje, ki pridejo na našo destinacijo večkrat naletijo na zaprta vrata turistične kmetije, kulturne znamenitosti, zidanice,… S tem zgubljamo/jo denar in ne dosežemo svojih turističnih potencialov.

Večje turistične destinacije ponujajo na spletni straneh t.i. turistične aranžmaje s katerimi ciljajo na individualne goste. Naš cilj je prodaja turističnih izdelkov in storitev preko spleta individualnim gostom, kar bi manjšim ponudnikom omogočilo, da zajamejo tudi ta segment. V ta namen bi vzpostavili novo spletno stran in spletno trgovino s turističnim paketi, izdelki in storitvami. Ker je LTO Podčetrtek receptivna turistična agencija ima vse pogoje za takšen način trženja.

 

PRIMER POTEKA: Individualni gost preko spleta kupi paket, ki vključuje degustacijo vina z narezkom za 2 osebi in se najavi pri ponudniku, ki ta paket ponuja. Turistični ponudnik je obveščen o prihodu gosta in se nanj pripravi, ga postreže in proda. Ponudnik je zaradi tega postal manj odvisen od velikih skupin, ki pridejo z avtobusi in je lahko postregel individualne goste.

 

GLAVNI IZZIVI:

– Dodatna turistična ponudba se ne razvija in stagnira. Lokalni ponudniki so se usmerili k prodaji skupinam (avtobusom), saj je to lažje. Individualni gostje prihajajo samo k večjim turističnim ponudnikom, ki sprejemajo individualne goste in imajo odpiralni čas. Gostje ne doživijo nič novega in počasi postaja trg zasičen. Izziv je kako manjšim turističnim ponudnikom omogočiti prihode individualnih gostov, kljub nerednemu odpiralnemu času.

– Kako urediti spletno stran, da bo za goste zanimiva in bo zagotavljala kvalitetne informacije, možnosti rezervacije in možnosti nakupa doživetij.

 

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

 


UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

evropa-investira

 

operacija: UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

akronim operacije: EMINA DOŽIVETJA

Občina Podčetrtek kot prijavitelj operacije »Emina tematska pot« kandidira za pridobitev sofinanciranja na 2. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP. Ureditev Emine tematske poti se nanaša na Tematsko področje: Razvoj osnovnih sredstev; Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja; Cilj 2.1.1.: Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo.  Hkrati pa operacija podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest, Varstvo okolja in ohranjanje narave in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Občina bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer:

 1. Turistično društvo Pristava pri Mestinju,
 2. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje,GIZ
 3. Osnovno šolo Podčetrtek,
 4. Ljudsko univerzo Rogaška Slatina.

Cilj operacije Ureditev Emine tematske poti je razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov in promocija območja operacij.

 Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta:

 • 2 nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje) ter
 • novo inovativno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

 Vrednost operacije znaša 134.358,22 EUR (po tekočih cenah) in le-ta bo sofinancirana v višini 70.000,00  EUR s strani EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in RS. Partnerji bodo v letu 2019 zagotovili skupno 64.358,22 EUR.

Predmetna operacija v ureditev Emine tematske poti vključuje sledeče aktivnosti:

 1. objava JN za izbor izvajalca za ureditev poti,
 2. izbor izvajalca in podpis pogodbe z njim,
 3. izvedba gradbenih in obrtniških del za ureditev poti ter postavitev opreme,
 4. postavitev označevalnih tabel,
 5. strokovni nadzor,
 6. razvoj (oblikovanje) novega turističnega produkta – Emine poti,
 7. promocijske aktivnosti,
 8. organizacija in izvedba kulturne prireditve ob zaključku operacije,
 9. organizacija in izvedba šolskega pohoda,
 10. oblikovanje Eminega menija-nov produkt in organizacija izobraževalnih delavnic o kulinariki ter izdelava zloženke starih receptov,
 11. informiranje in obveščanje javnosti ter
 12. vodenje operacije.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • urejena Emina tematska pot v skupni dolžini 2,610 km,
 • dva nova turistična produkta (Emina tematska pot in kulinarični produkt Emino gastronomsko razvajanje),
 • izvedene izobraževalne delavnice o menijih (4),
 • novo inovativno partnerstvo sestavljeno iz predstavnikov javnega, gospodarskega in nevladnega sektorja.

emina-pot

 

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

 


 

evropa-investira

PROJEKTI: