Aktualne novice

Proračun občine Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – […]

Podrobneje »

Hitro testiranje

V ZP Podčetrtek izvajajo brezplačno hitro testiranje, in sicer ob ponedeljek od 10. do 11. ure in ob četrtkih od 14. do 14.45 ure.   CEPLJENJE 23. 12. 2021 OD 13.00 DO 20.0 URE.

Podrobneje »

OPPN za kamnolom Lendrše

Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2; Uradni list RS, št. 61/17) 20 objavljamo gradivo, za pripravo  prvega  mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za kamnolom Lendrše.   Priloga OPPN za kamnolom Lendrše

Podrobneje »

Postanite bolničar Rdečega križa Slovenije

Pridružite se nam: postanite bolničar Rdečega križa Slovenije Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 76. členu opredeljuje enote in službe civilne zaščite, med njimi tudi enote za prvo pomoč. Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno zboleli na kraju dogodka in čim prej po njem ter je […]

Podrobneje »
Stran 12 od 176« Prva...1011121314...203040...Zadnja »