9. redna seja (6.12.2019)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v PETEK, 6. decembra 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 9. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 – 2. obravnava
  gradivo k točki 3 – predlog odloka
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2020
  gradivo k točki 5
 6. Predlog sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2020
  gradivo k točki 6
 7. Predlog sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
  gradivo k točki 7
 8. Predlog sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
  gradivo k točki 8
 9. Predlog sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  gradivo k točki 9
 10. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
  gradivo k točki 10
 11. Predlog s klepa o imenovanju člana Nadzornega sveta Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

 

ŽUPAN

Peter Misja

Gradivo za 9. sejo za hkraten prenos