9. redna seja (27.11.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V PETEK, dne 27. novembra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 9. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek
Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
  Poročevalca: g. Peter Misja, g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Območne izpostave Javnega Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1217 – Vonarje
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  Poročevalca: ravnatelj mag. Darko Pepevnik, ga. Zdenka Jurak
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 9. sejo za hkraten prenos