8. redna seja (7.11.2019)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

8. REDNO SEJO  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK.

Seja bo v ČETRTEK, 7. novembra 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 8. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
   gradivo k točki 1 – redna seja
   gradivo k točki 1 – dopisna seja
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
   gradivo k točki 2
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 – 1. obravnava
   gradivo k točki 3
   gradivo k točki 3 – predlog sklepa
  4. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2019
   gradivo k točki 4
  5. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1220 – ROGINSKA   GORCA
   gradivo k točki 5
  6. Pobude in vprašanja
  7. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 8. sejo za hkraten prenos