8. redna seja (23.10.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

8. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V PETEK, dne 23. oktobra 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 8. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika  7. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog  Odloka o spremembi meje med naselji Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška vas, Bezgovica in Roginska Gorca – prva obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Polona Novak
  gradivo k točki 5
  (vpogled v grafične priloge možen tudi na sedežu občine in na sami seji)
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
  Poročevalca: g. Peter Misja, g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v sveta JZ Zdravstveni dom  Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 8. sejo za hkraten prenos