7. redna seja (26.8.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

7. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V SREDO, dne 26. avgusta 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 7. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje – druga obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 5
 6. Investicija izgradnje fekalne kanalizacije in tipske čistilne naprave Sv. Ema
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 11
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1230 – Imeno
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 12
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 7. sejo za hkraten prenos