6. redna seja (23.6.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem 6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V TOREK, dne 23. JUNIJA 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje – prva obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o podeljevanju priznanj občine Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. osnovna šola Rogaška Slatina – skrajšan postopek
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015 – 2020
  Poročevalca: g. Aleš Drozg, predsednik Odbora za kmetijstvo, ga. Mojca Amon
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 9
 10. Ocena varnostne situacije na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2014
  Poročevalca: g. Iztok Pinter, komandir policijske postaje, g. Marko Krč, vodja policijskega okoliša
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

ŽUPAN
Peter Misja