6. redna seja (13.6.2019)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

6. REDNO SEJO  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK.

Seja bo v ČETRTEK, 13. junija 2019, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 6. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – 4. redna seja
  gradivo k točki 1 – 5. redna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. in 5. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2 – 4. redna seja
  gradivo k točki 2 – 5. redna seja
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek, 1. obravnava
  gradivo k točki 4
  gradivo k točki 4 in 6
 5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2018
  gradivo k točki 5
 6. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
  gradivo k točki 4 in 6
  gradivo k točki 6
  gradivo k točki 6 – elaborati
 7. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2019
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino Rogaška Slatina
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1218 – EMA
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 – SODNA VAS
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 6. sejo za hkraten prenos
gradivo k točki 4