5. redna seja (9.4.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

5. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 9. aprila 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 5. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 4. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog  Odloka o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2014
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju člana delovnih teles občinskega sveta
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Poslovno poročilo JZ Osnovna šola Podčetrtek za leto 2014
  Poročevalec: mag. Darko Pepevnik, ravnatelj OŠ
  gradivo k točki 9 – 1.del
  gradivo k točki 9 – 2.del
  ali POSAMIČNI DELI GRADIVA K TOČKI 9:
  gradivo k točki 9 – 1/4
  gradivo k točki 9 – 2/4
  gradivo k točki 9 – 3/4
  gradivo k točki 9 – 4/4
 10. Poročilo o poslovanju LTO Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz., za leto 2014
  Poročevalec: g. Boštjan Misja, direktor LTO
  gradivo k točki 10
 11. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2014
  Poročevalec: g. Marko Razboršek
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 5. sejo za hkraten prenos