3. redna seja (24.1.2019)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), s k l i c u j e m

3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK
V ČETRTEK, dne 24. januarja 2019 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 3. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog d n e v n e g a r e d a :

 1. Predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2019
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v »Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje«
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v  skupščino Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 – SODNA VAS
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 3. sejo za hkraten prenos