3. redna seja (19.12.2014)

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

3. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 19. decembra 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

 

Predlog dnevnega reda :

 1. Predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo za 3. redno sejo
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo za 3. redno sejo
 3. Predlog  Odloka o proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015 – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  Gradivo:
  DOPIS K PRORAČUNU 2015
  PREDLOG ODLOKA
  OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PR15
  PREDLOG SPLOŠNI DEL PR2015
  PREDLOG POSEBNI DEL PR2015
  NRP
 4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije člana občinskega sveta
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo za 3. redno sejo
 5. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo za 3. redno sejo
 6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo za 3. redno sejo
 7. Pobude in vprašanja
 8. Razno

 

ŽUPAN
Peter MISJA