3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

 

VEČ: dokumentacija javnega poziva.

 

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in  v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

 

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 607.280,16 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov s podporo sklada EKSRP.

 

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2020.

 

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
• kontaktni osebi: Sabina Kampuš in Katja Romih.