3. dopisna seja

V A B I L O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem

3. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do TORKA, 06. 07. 2021, do 14.30 ure,

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog mnenja k izbiri kandidata za ravnatelja Glasbene šole Rogaška Slatina
    gradivo k točki 1

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si) najkasneje do torka, 06. julija 2021, do 14.30 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Podčetrtek podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke, ge. Tatjane Šolman, roj.    , stanujoče      , za ravnateljico Glasbene šola Rogaška Slatina za naslednje mandatno obdobje.

ŽUPAN
Peter Misja