24. redna seja (23.8.2018)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 32/2018),   s k l i c u j e m 24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne  23. avgusta 2018 ob 17.00 uri v prostorih Lovskega doma v Imenski Gorci.

Vabilo na 24. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalka: ga. Polona Novak
  gradivo k točki 5
  gradivo k točki 5 – dodatek
 6. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici – druga obravnava
  Poročevalka: ga. Polona Novak
  gradivo k točki 6
 7. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje 01. 01. do 30. 06. 2018
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 8
  gradivo k točkama 8 in 9
 9. Predlog Sklepa o mnenju k imenovanju direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 9
  gradivo k točkama 8 in 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1217 – Vonarje
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 24. sejo za hkraten prenos