23. redna seja (7.6.2018)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010, 32/2018),   s k l i c u j e m 23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne  07. junija 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine  Podčetrtek.

Vabilo na 23. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: ga. Magda Jurjec, g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 5
  gradivo k točkam 5, 6, 7 in 8
 6. Predlog Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: ga. Magda Jurjec, g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 6
  gradivo k točkam 5, 6, 7 in 8
 7. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: ga. Polona Novak, g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 7
  gradivo k točki 7 – dodatek
  gradivo k točkam 5, 6, 7 in 8
 8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stolp na Rudnici – prva obravnava
  Poročevalca: ga. Barbara  Černe, Petra Pogačar s. p.,  g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 8
  gradivo k točkam 5, 6, 7 in 8
 9. Predlog  Statuta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Podčetrtek
  Poročevalca: g. Peter Misja, g. Blaž Šelekar
  gradivo k točki 11
  gradivo k točki 11 – načrt razvoja omrežja
 12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za najetje kredita za nakup vozila avtocisterne javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d. o. o.
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 12
 13. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 13
 14. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 14
 15. Predlog Sklepa  o imenovanju predstavnika v svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 15
 16. Predlog Sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 16
 17. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Podčetrtek v letu 2017
  Poročevalka: ga Lidija Umek, direktorica SENIOR, Center za pomoč starejšim
  (gradivo je bilo priloženo k vabilu 22. redne seje OS)
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 23. sejo za hkraten prenos