22. redna seja (19.4.2018)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 19. APRILA 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 22. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalki: ga. Magda Jurjec, ga. Ana Koprivc, predsednica statutarno-pravne komisije
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalki: ga. Magda Jurjec, ga. Ana Koprivc, predsednica statutarno-pravne komisije
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, mag.  Darija Štraus Trunk, predsednica Odbora za turizem
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 7
 8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Podčetrtek v letu 2017
  Poročevalka: ga Lidija Umek, direktorica SENIOR, Center za pomoč starejšim
  gradivo k točki 8
 9. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2017
  Poročevalec: g. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
  gradivo k točki 9
 10. Poročilo o delu LTO Turizem  Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz, v letu 2017 in program dela za tekoče in prihodnje leto
  Poročevalec: g. Boštjan Misja, direktor
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 22. sejo za hkraten prenos