21. redna seja (15.2.2018)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

21. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 15. FEBRUARJA 2018 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 21. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 20. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec, ga. Ana Koprivc, predsednica statutarno-pravne komisije
  gradivo k točki 3
  gradivo k točki 3 in točki 4
 4. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec, ga. Ana Koprivc, predsednica statutarno-pravne komisije
  gradivo k točki 4
  gradivo k točki 3 in točki 4
 5. Predlog Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razgledni stolp na Rudnici
  Poročevalka: ga. Polona Novak
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar, ga. Lidija Umek, SENIOR, Center za pomoč starejšim
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  Poročevalka¨ga. Simona Šelekar, ga. Zdenka Jurak, OŠ Podčetrtek
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Podčetrtek v svet JZ Kozjanski park
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o indeksiranju občinskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
  Poročevalka: ga. Polona Novak
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – SODNA VAS
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno
  – poročila predstavnic občine Podčetrtek v svetih javnih zavodov (mag. Darije Štraus Trunk: JZ Kozjanski park, ge. Mojce Amon: JZ Glasbena šola Rogaška Slatina, RA Sotla)

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 21. sejo za hkraten prenos