20. redna seja (24.11.2017)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V PETEK, dne 24. NOVEMBRA 2017 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 20. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek – druga obravnava
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno
  – grad in kašča Podčetrtek
  – poslovna cona Podčetrtek (knjižnica)

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 20. sejo za hkraten prenos