2. redna seja (20.11.2014)

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m
2. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 20. novembra 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Predlog dnevnega reda :

 1. Predlog zapisnika 26. redne seje in 1. konstitutivne – redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 26. redne in  1. konstitutivne – redne  seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog  Odloka o proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015 – prva obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: g. Peter Misja
 4. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
  zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2015
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
 5. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za
  leto 2015
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
 6. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
 7. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora občine Podčetrtek
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 8. Predlog Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta občine Podčetrtek
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 10. Predlog Sklepa o izdaji mnenja h kandidatu za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Podčetrtek
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1217 – Vonarje
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

 

ŽUPAN
Peter MISJA