2. redna seja (14.12.2018)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK
V PETEK, dne  14. decembra 2018 ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 2. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog  d n e v n e g a   r e d a :

 1. Predlog zapisnika  25. redne in 1. konstitutivne-redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – 25. redna seja
  gradivo k točki 1 – 1. redna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 25. redne in 1. konstitutivne-redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Podčetrtek
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2019
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
  Poročevalka: ga. Polonca Novak
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o višini vrednosti točke za odmero občinskih taks
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora občine Podčetrtek
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo bo posredovano naknadno
 10. Predlog Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo bo posredovano naknadno
 11. Predlog Sklepa o imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo bo posredovano naknadno
 12. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet  lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo bo posredovano naknadno
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 2. sejo za hkraten prenos