19. redna seja (20.10.2017)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK  V ČETRTEK, dne  20. OKTOBRA 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine  Podčetrtek

Vabilo na 19. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalca: ga. Magda Jurjec,  g. Gojko Lončarič, predsednik odbora za  urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek – skrajšan postopek
  Poročevalca: ga. Polona Novak, g. Gojko Lončarič, predsednik odbora za  urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1228 – Sopote
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 19. sejo za hkraten prenos