19. redna seja (20.10.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 20. oktobra 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 19. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 18. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022, 1. obravnava
  gradivo k točki 4
 5. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, vse k. o. 1233 Verače (ID 2555)
  gradivo k točki 5
 6. Mnenje k izbiri kandidatke za imenovanje ravnateljice JZ Osnovna šola Podčetrtek
  gradivo k točki 6
 7. Pobude in vprašanja
 8. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 19. sejo za hkraten prenos