17. redna seja (9.6.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 09. junija 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 17. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o določitvi tržne najemnine
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o razpisu priznanj Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1217 – VONARJE
  gradivo k točki 7
 8. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d. o. o.
  gradivo k točki 8
 9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Podčetrtek
  gradivo k točki 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 17. sejo za hkraten prenos