16. redna seja (6.4.2017)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK,

dne 6. APRILA 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 16. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 15. redne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka  o občinskih taksah v Občini Podčetrtek – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja, ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna občine Podčetrtek
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar, ga. Lidija Umek, SENIOR, Center za pomoč starejšim
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1240 – Sedlarjevo
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi  javnega dobra v k. o. 1233 – Verače
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 10
  zapisnik k 10. – 13. točki
 11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Podčetrtek
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 11
  zapisnik k 10. – 13. točki
 12. Predlog Sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin ustanoviteljic Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek v Svet zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 12
  zapisnik k 10. – 13. točki
 13. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d. o. o.
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 13
  zapisnik k 10. – 13. točki
 14. Poročilo o delu  Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2016
  Poročevalec: g. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
  gradivo k točki 14
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 16. sejo za hkraten prenos