15. redna seja (2.12.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m

15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK,

dne 2. DECEMBRA 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 15. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 – druga obravnava
  Poročevalec: g. Peter  Misja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Skupnega občinskega programa varnosti občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
  Poročevalec: g. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
  gradivo k točki 8
  ocena varnostnih razmer
  skupni OPV
 9. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2017
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 11
 12. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 12
  gradivo k točkama 12 in 13
 13. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Razvojna agencija Sotla
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 13
  gradivo k točkama 12 in 13
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 15. sejo za hkraten prenos