14. redna seja (20.10.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m

14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK,

dne 20. OKTOBRA 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 14. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 13. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017 – prva obravnava
  Poročevalec: g. Peter  Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Poljčane, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica (del KS Laporje) in Šmarje pri Jelšah
  Poročevalci: mag. Bojan Pirš, ga. Marjeta Stefanovski, iz JP OKP Rogaška Slatina, d. o. o., g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora,  komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 5
  gradivo k točkam 5, 6 in 7
  gradivo k točki 5, priloge
 6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode s streh v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
  Poročevalci: mag. Bojan Pirš, ga. Marjeta Stefanovski, iz JP OKP Rogaška Slatina, d. o. o., g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora,  komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 6
  gradivo k točkam 5, 6 in 7
  gradivo k točki 6, priloge
 7. Predlog Sklepa s stališčem Občine Podčetrtek o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
  Poročevalca: g. Peter Misja, g. Gojko Lončarič, predsednik Odbora za urejanje prostora,  komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 7
  gradivo k točkam 5, 6 in 7
 8. Predlog Sklepa o izdaji mnenja h kandidatki za imenovanje  ravnateljice JZ Osnovna šola Podčetrtek
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 8
  gradivo k točkama 8 in 9
 9. Predlog Sklepa o izdaji mnenja h kandidatki za imenovanje ravnateljice JZ Glasbena šola Rogaška  Slatina
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 9
  gradivo k točkama 8 in 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja