13. redna seja (24.8.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V SREDO,

dne 24. AVGUSTA 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 13. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 12. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – zapisnik redne seje
  gradivo k točki 1 – zapisnik korespondenčne seje
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje in 2. korespondenčne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za čas 01. 01. do 30. 06. 2016
  Poročevalca:  g. Peter Misja, ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 3 – splošni del proračuna
  gradivo k točki 3 – posebni del proračuna
  gradivo k točki 3 – obrazložitev polletne realizacije
 4. Predlog Sklepa o  podelitvi priznanj občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega  dobra v k. o. 1231 – Virštanj
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1220 – Roginska Gorca
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1219 – Sodna vas
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 7
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 13. sejo za hkraten prenos