12. redna seja (9.6.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), s k l i c u j e m

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK,

dne 09. JUNIJA 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 12. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Sklepa o soglasju k najetju likvidnostnega kredita JZ RA Sotla
  Poročevalka: ga. Bojana Žaberl, direktorica
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – mešanih komunalnih odpadkov, v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah in potrditev nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
  Poročevalca: g. Bojan Pirš, direktor JP OKP Rogaška Slatina, d. o. o., g. Gojko Lončarič, predsednik odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 4
  gradivo k točki 4, 5 in 6
 5. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov družbe SIMBIO d. o. o. in predlog nove cene
  Poročevalca: mag. Darja Turk, SIMBIO d. o. o., g. Gojko Lončarič, predsednik odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 5
  gradivo k točki 4, 5 in 6
 6. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov družbe SIMBIO d. o. o. in predlog nove cene
  Poročevalca: mag. Darja Turk, SIMBIO d. o. o., g. Gojko Lončarič, predsednik odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja
  gradivo k točki 6
  gradivo k točki 4, 5 in 6
 7. Predlog Sklepa o znižanju plačila vrtca v primeru strnjene odsotnosti otroka
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o brezplačnem najemu poslovnega prostora Društvu upokojencev Podčetrtek
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o izstopu iz članstva Združenja občin Slovenije
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 10
 11. Poročilo o poslovanju LTO turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, giz. za leto 2015
  Poročevalec: g. Boštjan Misja, direktor
  gradivo k točki 11
 12. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalec. g. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
  gradivo je bilo posredovano z vabilom za sklic 11. redne seje OS
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

 

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 12. sejo za hkraten prenos