12. redna seja (3.9.2020)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 03. septembra 2020, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 12. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2020
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana uprave Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje
  gradivo k točki 6
 7. Predlog sklepa o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 – VIRŠTANJ
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA
  gradivo k točki 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 12. sejo za hkraten prenos