11. redna seja (21.4.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK v četrtek, dne 21. aprila 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 11. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrte
  gradivo k točki 2
 3. Predlog  Odloka o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalca: g. Peter Misja, ga. Simona Šelakar
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina – skrajšan postopek
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana uprave Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje
  Poročevalec:  g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 6
 7. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za leto 2015
  Poročevalec. G. Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
  gradivo k točki 7
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno
  gradivo k točki 9

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 11. sejo za hkraten prenos