10. redna seja (18.2.2016)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK v četrtek, dne 18. februarja 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 10. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 9. redne in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrte
  gradivo k točki 2
 3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek
  Poročevalka. ga. Magda Jurjec, ga. Ana Koprivc, predsednica Statutarno pravne komisije
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
  Poročevalka: ga. Simona Šelekar, ga. Lidija Umek, SENIOR
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 5 in 6
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o predlogu kandidata za člana Nadzornega sveta Ustanove kulturno umetnostnega spomenika samostanskega kompleksa Olimje
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 5 in 6
  gradivo k točki 6
 7. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Podčetrtek za leto 2016
  Poročevalec: g. Peter Misja
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1211 – Nezbiše
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 8
 9. Poročilo ocene varnostne situacije na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2015
  Poročevalca: g. Iztok Pinter, komandir PP, g. Marko Krč,vodja policijskega okoliša
  gradivo k točki 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 10. sejo za hkraten prenos