1. redna seja (29.11.2018)

Na podlagi 8. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), s k l i c u j e m

1.    KONSTITUTIVNO –  REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V ČETRTEK, dne 29. novembra  2018 ob 17.00 uri V SEJNI SOBI OBČINE PODČETRTEK

Predlog   d n e v n e g a   r e d a :

  1. Ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje 3-članske komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo komisije  in potrditev mandatov  članov občinskega sveta
  5. Poročilo komisije in ugotovitev izvolitve  župana
  6. Imenovanje 5-članske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Občine Podčetrtek
Peter Misja

Vabilo na 1. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek