1. javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz sklada ESRR (2017-2019)

LAS Obsotelje in Kozjansko objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017-2019, sofinancirane iz sklada ESRR

Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih sredstev znaša 474.267,00 evrov. Stopnja sofinanciranja za operacije znaša 80 % upravičenih stroškov s sredstvi ESRR.

Rok za oddajo vlog: 14.06.2017.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
  • po telefonu: 03/81-71-860,
  • po e-pošti: info.lasok@gmail.com.

Javi poziv je objavljen tukaj.